MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
กิจกรรมที่สำคัญ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » การส่งเสริมการดำเนินงาน » กิจกรรมที่สำคัญ

กิจกรรมที่สำคัญ

กิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563

 

1. วิธีการเสริมสร้างพฤติกรรม

   1.1 จัดทำและสื่อสารคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟ้านครหลวง ให้มีความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยผ่านความเห็นชอบ/รับทราบจากคณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

   1.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีทั้งรูปแบบที่มีการจัดงานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของการไฟฟ้านครหลวงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ประกาศผ่าน Intranet Line Official Account: MEA Family โปสเตอร์ วารสารประกาย เป็นต้น

   1.3 เชื่อมโยงกับระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

         1) กำหนดค่านิยมองค์กร CHANGE ด้าน G: Governance และสื่อสารพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ

·  มุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเต็มความสามารถด้วยสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผลงาน

·  ทำงานด้วยจรรยาบรรณที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

·  ทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2) กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานดีเด่น

3) กำหนดเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินขีดความสามารถของพนักงานในเรื่องความโปร่งใสและคุณธรรมและการยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Governance)

4) จัดอบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการทุจริต คุณธรรม ความโปร่งใส และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำทุกปี ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การเรียนในห้องเรียน การเรียนทางออนไลน์ การศึกษาดูงาน เป็นต้น

    1.4 ประเมินความเสี่ยงทุจริต ทั้งในระดับองค์กร และกระบวนงานที่มีความเสี่ยง

    1.5 จัดให้มีการประเมินตนเองด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ

    1.6 ประเมินและทดสอบจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งลงนามรับทราบพร้อมถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในระบบจริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟ้านครหลวง

             1.7 สำรวจการปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร “CHANGE (G: Governance) โดยที่ปรึกษาจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับการปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กรของพนักงาน การเป็นต้นแบบการปฏิบัติตนตามค่านิยม (Role Model) และนำผลการสำรวจ ที่ได้รับไปจัดทำแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานพร้อมเปลื่ยนแปลงและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

             1.8 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง (ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี) ต่อคณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเป็นรายไตรมาส

2. กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรม

การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่องทั้งปี จำนวน 15 ครั้ง โดยส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะช่วง COVID-19 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารความรู้ ถาม-ตอบ ปัญหาชิงรางวัลเรื่องจรรยาบรรณผ่านทาง Line Official Account: MEA Family แทนการจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เป็นต้น สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม

หัวข้อจรรยาบรรณ

ผู้เข้าร่วม

เดือน

1. งาน Risk Day 2020: Risk X Return

- บริหารงานและบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

มกราคม

2. ส่งเสริมให้มีการอบรมหลักสูตร สุจริตไทย สร้างสังคมให้โปร่งใส และเป็นธรรมผ่านการเรียนออนไลน์

- ทุกหัวข้อ -

ผู้บริหารระดับต้น กลาง และสูง

กุมภาพันธ์

3. ประกาศเจตจำนงสุจริต

    ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส

- มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัด                 การกระทำทุจริตทุกประเภท

- มีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร

มีนาคม

4. จัดกิจกรรม Have a good day ให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรมและ

ความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้าง

การมีส่วนร่วมและชิงรางวัลเป็นประจำทุกวันอังคาร

ใน Line OA: MEA Family รวมทั้งสิ้น 31 ครั้ง

- ทุกหัวข้อ -

ผู้บริหาร พนักงาน

มิถุนายน   

- ธันวาคม

5. กิจกรรม MEA อาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

- ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่ของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

-สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

ผู้บริหาร พนักงาน

กรกฎาคม

6. กิจกรรมคุยกับผู้ว่าการ Season 2 เพื่อสื่อสารพฤติกรรมในการทำงานที่สนับสนุนวิสัยทัศน์

ภารกิจ และค่านิยมองค์กร โดยเน้นย้ำให้พนักงานแสดงพฤติกรรมในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

- มีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

ผู้บริหาร พนักงาน

กรกฎาคม

- สิงหาคม

 

7. กิจกรรมงานออกหน่วยและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและ กฟน.

รวมถึงดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเสริมสร้าง

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน ในพื้นที่ 18 ฟข.

- ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่ของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

-สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

ผู้บริหาร พนักงาน

กรกฎาคม - กันยายน

8. ปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทราปราการ

- ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่ของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

- สนับสนุน และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี  ในการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่างประหยัด

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

สิงหาคม

9. อบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) ของสถาบันพระปกเกล้า

- จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

กรกฎาคม

- สิงหาคม

และ

ตุลาคม

- ธันวาคม

10. อบรมหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

- มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทำทุจริตทุกประเภท

- หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อการไฟฟ้านครหลวง

พนักงาน

กันยายน

11. "MEA อาสาพัฒนาชุมชน" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (13 และ 23 ตุลาคม)

ภายใต้แนวคิด "ปณิธานความดี  ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ณ ชุมชนริมคลองวัดบางจาก อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

- ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่ของพนักงาน    ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

-สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

ผู้บริหาร พนักงาน และช่างไฟฟ้ามืออาชีพ

ตุลาคม

12. จัดกิจกรรมวันค่านิยมองค์กร (MEA  Core Value Day)

- มีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

พนักงาน

พฤศจิกายน- ธันวาคม

13. ประเมินความเสี่ยงทุจริต ทั้งในระดับองค์กร และกระบวนงานที่มีความเสี่ยง

- มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทำทุจริตทุกประเภท

ผู้บริหาร พนักงาน

ธันวาคม

14. อบรมหลักสูตรความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

- หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อการไฟฟ้า

นครหลวง

พนักงาน

ธันวาคม

15. ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระหว่าง 3 การไฟฟ้า ณ EGAT

- ทุกหัวข้อ -

พนักงาน

ธันวาคม

 

3. ตัวอย่างกิจกรรม

3.1 กิจกรรมงาน Risk Day 2020: Risk X Return ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ MEA Risks and how to prepare โดย พลโท ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ (อดีตประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการการไฟฟ้านครหลวง) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk and Return)

3.2 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.3 กิจกรรม Have a good day ให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและชิงรางวัลเป็นประจำทุกวันอังคาร ใน Line OA: MEA Family

3.4 กิจกรรมคุยกับผู้ว่การ Season 2 เพื่อสื่อสารพฤติกรรมในการทำงานที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมองค์กร (G: Governance) ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ทั้ง 10 สายงาน

3.5 กิจกรรมงานออกหน่วยและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและ กฟน. รวมถึงดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเสริมสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ในพื้นที่ 18 ฟข.

3.6 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ

3.7 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการทุจริต คุณธรรม ความโปร่งใส และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำทุกปี ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การเรียนในห้องเรียน การเรียนทางออนไลน์ การศึกษาดูงาน เป็นต้น

3.8 จัดกิจกรรมวันค่านิยมองค์กร (MEA  Core Value Day) เพื่อสื่อสารค่านิยม CHANGE (G: Governance) โดยเป็นการจัดนิทรรศการออนไลน์

 

3.9 ประเมินความเสี่ยงทุจริต ทั้งในระดับองค์กร และกระบวนงานที่มีความเสี่ยง