MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟน.
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ความยั่งยืน » การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟน.

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟน.

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟน.

     กฟน. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ในรอบปี 2562-2563


     กฟน. ประกาศนโยบายความยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมสามมิติสำคัญได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นกรอบแนวทางหลักในการถ่ายระดับสู่นโยบายด้านอื่น ๆ อาทิ นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ โดยในปี 2563 ได้มีการทบทวนนโยบายความยั่งยืน โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมองค์กร และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานผ่านแผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน การไฟฟ้านครหลวงปี 2563-2565 ซึ่งกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กฟน. (ภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง)
นโยบายด้านความยั่งยืน


ทิศทางการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ของการไฟฟ้านครหลวง


  • วิสัยทัศน์
พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Energy for City Life, Energize Smart Living

  • ภารกิจ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Innovate and operate smart energy system to empower city life for smart living

  • ค่านิยม
CHANGE
C – มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus)
H – ทำงานสอดประสาน (Harmonization)
A – ปรับเปลี่ยนทันการณ์ (Agility)
N – สรรสร้างสิ่งใหม่ (New Ideas)
G – โปร่งใสคุณธรรม (Governance)
E – ล้ำเลิศประสิทธิภาพ (Efficiency)

  • ความสามารถพิเศษของ กฟน.

     บริหารจัดการ และบริการระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยั่งยืนในระยะยาว การไฟฟ้านครหลวงจำเป็นต้องเพิ่มความสามารถพิเศษขององค์กรในอนาคต (Future Core Competency) คือ

- ความสามารถด้านการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
- ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านงานบริการ, ด้านระบบจำหน่าย, ด้านบริหารจัดการระบบไฟฟ้า, ด้าน Trading)
- ความสามารถด้านการตลาดเพื่อการแข่งขัน
- ความสามารถด้านการบริหารจัดการพลังงาน

 

แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ การไฟฟ้านครหลวง