MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » กิจกรรมเพื่อสังคม » โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

  • 1. หลักการและเหตุผล


      ตามที่สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีประเด็นความท้าทายที่ต้องเร่งดำเนินการ เช่น เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     
 
     การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งเป็นองค์กรด้านพลังงานไฟฟ้า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานด้านพลังงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงปี 2562-2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานผ่านโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี (พ.ศ. 2551-2561) เพื่อให้การดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. ได้พัฒนาและต่อยอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาของตนเองและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) ขึ้น
 
     โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) มุ่งเน้นให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินงานสอดรับกับการทำงานของหลายหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ อาทิ สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ (สังกัดกระทรวงพลังงาน ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งถือเป็น  การบูรณาการงานร่วมกัน เป็นแนวทางการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
 
  • 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ


1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม ให้เยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถต่อยอดจนใช้งานได้จริง
3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กฟน. และสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน.
4. เพื่อบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ 
  • 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 


ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต  เลขที่ 30 ซอยชิดลม          ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ผู้ดูแลโครงการ  นางรัชฎา วรรณวิจิตร  นักวิชาการ 9 (ด้านแผนงาน)
                      โทรศัพท์ 0 2256 3592 / Email : rachada@mea.or.th
ผู้ประสานงาน   น.ส.วริษา  พรหมพากล  นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน)
                      โทรศัพท์ 0 2254 9550 ต่อ 4593 /  Email : warisa.pr@mea.or.th
 
  • 4. กลุ่มเป้าหมาย


เยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา (ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา) ที่อยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) 
  • 5. คุณสมบัติ 


5.1 สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
5.2 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก กฟน. (โดยพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นที่ระบุไว้ในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามที่กำหนด)
  • 6. การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  


สามารถดาวน์โหลด “ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School)” ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 -28 กุมภาพันธ์ 2562 และ กฟน. จะประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทาง website ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดย กฟน.  จะจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและวิธีการดำเนินโครงการในเดือนมีนาคม 2562 (หมายเหตุ : กฟน. ขยายระยะเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 / ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 13 มีนาคม 2562)
  • 7. แผนการดำเนินงานโครงการ (ปี 2562)


ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ใบสมัคร ENnovation (Final).docx
ขนาดไฟล์: 34.10 KB
554 22 ก.พ. 62
ใบสมัคร ENnovation School.pdf (Final).pdf
ขนาดไฟล์: 202.92 KB
650 22 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก_กำหนดการสัมมนาฯ.pdf
ขนาดไฟล์: 331.57 KB
665 13 มี.ค. 62
Proposal (ขอบเขตการดำเนินงาน).docx
ขนาดไฟล์: 32.66 KB
3,409 3 เม.ย. 62
เอกสารประกอบการสัมมนา 30มีค62.docx
ขนาดไฟล์: 135.66 KB
3,922 3 เม.ย. 62
สัมมนาENnovation School 30มีค62.pdf
ขนาดไฟล์: 6.77 MB
3,965 3 เม.ย. 62
ประกาศขยายกำหนดส่ง Proposa+เอกสารรายละเอียดสถานศึกษา.pdf
ขนาดไฟล์: 215.31 KB
647 2 พ.ค. 62
ปฏิทินตรวจประเมิน+กำหนดการ (รอบที่1).docx
ขนาดไฟล์: 17.18 KB
483 10 มิ.ย. 62
แนวทางการจัดทำเอกสารการประเมิน 4 สาขา.docx
ขนาดไฟล์: 40.21 KB
595 10 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเข้าสู่การตรวจประเมินฯ รอบที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์: 229.80 KB
534 20 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเข้าสู่รอบผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์: 252.60 KB
527 20 พ.ย. 62