MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
โครงการ YOUNG MEA
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » กิจกรรมเพื่อสังคม » โครงการ YOUNG MEA

โครงการ YOUNG MEA

 
โครงการ YOUNG MEA  

ภาพรวมโครงการ
             โครงการ YOUNG MEA เป็นโครงการมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเยาวชนจากทั่วประเทศ เพื่อร่วมกิจกรรมการพัฒนาสังคม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กับการไฟฟ้านครหลวง โดยผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง ๘-๒๔ ปี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกในโครงการ ผ่านช่องทาง www.youngmea.com ที่ดำเนินการเป็นสื่อกลางในการประสานงาน ส่งข้อมูลข่าวสาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ระยะเวลาดำเนินโครงการจำนวน ๑๐ ปี (๒๕๕๐ – ๒๕๖๐) มีสมาชิกประมาณ ๓๐๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ทีได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดไปยังบุคคลใกล้ชิด ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชนและครอบครัว ต่อมา ปรับรูปแบบการดำเนินโครงการเข้าสู่กิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชน  

ตัวอย่างกิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการ
๑.จัดทำรายการ “ในหลวงในดวงใจ MEA Dee Mission” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ททบ. ๕ ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๗.๔๕ – ๑๘.๐๐ น. 
๒. กิจกรรม “ประกวดแข่งขันการอนุรักษ์พลังงาน” 
๓. กิจกรรม “YOUNG MEA Eco Mind ภารกิจท้าเปลี่ยน”
๔. กิจกรรม “ตามรอยพลังงาน” “YOUNG MEA ECO Family ครอบครัวพิทักษ์พลังงาน”
๕. กิจกรรม “YOUNG MEA : ชวนน้องลุยทุ่งสนุกกับความพอเพียง”
๖. กิจกรรม “YOUNG MEA ครอบครัวรุ่นใหม่ ฉลาดใช้พลังงาน”
๗. กิจกรรม “YOUNG MEA เยาวชนรักษ์ป่าชายเลน”
๘. กิจกรรม “YOUNG MEA 3Dee Charity เกี่ยวก้อยทำความดี”
๙. กิจกรรม “Zoom Hero ลดโลกร้อน”
๑๐. กิจกรรม “Paparazzi ครอบครัวรักษ์พลังงานรักษ์โลก”  
๑๑. กิจกรรม “D Project : กิจกรรมฉันรักษ์โลก”  
๑๒. กิจกรรม “My Quote : คำคม คนรักษ์โลก”
๑๓. กิจกรรม “Snap Shot แก็งค์รักโลก”  เป็นต้น