MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
แถลงนโยบายของ การไฟฟ้านครหลวง โดยผู้ว่าการ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร » แถลงนโยบายของ การไฟฟ้านครหลวง โดยผู้ว่าการ

แถลงนโยบายของ การไฟฟ้านครหลวง โดยผู้ว่าการ

 

แถลงนโยบายของ การไฟฟ้านครหลวง โดยผู้ว่าการ

 
 

     ในปี 2563 ทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านนโยบายภาครัฐ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลเป็นวงกว้างต่อการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน และกลายเป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงความสามารถในการขับเคลื่อนที่ทุกองค์กร ต้องมุ่งปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสู่บริบทใหม่ หรือ New Normal

 

     การไฟฟ้านครหลวงกำหนดวิสัยทัศน์ “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร (Energy for City Life Energize Smart Living)" ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีความทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เป็นพลังงานสำหรับเมืองหลวง หรือ เมืองมหานคร ในการขับเคลื่อนให้เกิดวิถีชีวิตคนเมือง จากการใช้ฐานความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่และความต้องการของลูกค้า พร้อมให้ความสำคัญกับผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการบริการให้ทันสมัย รวมถึงสร้างการเติบโตในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

 
 

     การไฟฟ้านครหลวงยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร" พร้อมสื่อสารแนวทางการดำเนินงานไปยังพนักงานทุกคน ผ่านค่านิยม “CHANGE" และแปลงเป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และร่วมกันผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งค่านิยมดังกล่าวประกอบด้วย

C “Customer Focus" หรือ มุ่งเน้นลูกค้า คือ ยึดความต้องการของลูกค้าและคุณภาพงานเป็นสำคัญ

H “Harmonization" หรือ ทำงานสอดประสาน คือ ร่วมขับเคลื่อนงาน มุ่งเน้นความสำเร็จ ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร

A “Agility" หรือ ปรับเปลี่ยนทันการณ์ คือ ปรับตัวเชิงรุกพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

N “New Ideas" หรือ สรรสร้างสิ่งใหม่ คือ กล้าคิด ทำสิ่งใหม่ พัฒนาให้เกิดประโยชน์

G “Governance" หรือ โปร่งใสคุณธรรม คือ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้

E “Efficiency" หรือ ล้ำเลิศประสิทธิภาพ คือ มุ่งมั่น ทุ่มเททำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อความสำเร็จของงานที่สูงกว่าเป้าหมาย

 
 

     นโยบายการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงขับเคลื่อนองค์กรด้วย ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญใน 4 มิติ ซึ่งสอดประสานกับการดำเนินงานของแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ปี 2563-2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ดังนี้

    1) Smart Distribution การไฟฟ้านครหลวงมุ่งพัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อน วิถีชีวิตเมืองมหานครอัจฉริยะ (Smart City) ให้มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคง มีเสถียรภาพ ด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้ามหานคร (Smart Metro Grid) ย่านธุรกิจการค้าสำคัญและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า รวมถึงการเข้ามาของพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่

      2) Smart Service การไฟฟ้านครหลวงมุ่งยกระดับมาตรฐานของการบริการ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพัน รักษาฐานลูกค้ารายสำคัญขององค์กรพร้อมตอบรับกับนโยบายภาครัฐและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่การบริการในรูปแบบ Fully Digital Service

    3) Smart Energy การไฟฟ้านครหลวงมุ่งพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ด้วยการดำเนินการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อการบริการลูกค้านอกเหนือจากการจำหน่ายไฟฟ้าของธุรกิจหลัก โดยนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องและหาพันธมิตรทางธุรกิจ

   4) Smart Enterprise การไฟฟ้านครหลวงมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่กับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับธุรกิจ การบริการ และการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมีการบริหารจัดการบุคลากรโดยการพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์ ระบบการจัดการความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต